Regulamin portalu

1. Ogólne

1.1 Strona internetowa http://skrzydla.sspw.pl, dalej zwana portalem, powstała jako projekt Komisji Kultury Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

1.2 Właścicielem portalu jest Politechnika Warszawska, z siedzibą pod adresem: pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

1.3 Portali powstał w celu ułatwienia promocji artystom, którzy są studentami uczelni warszawskich (w szczególności Politechniki Warszawskiej) oraz w celu ułatwienia organizatorom imprez, poszukiwań potencjalnych artystów, mogących zaprezentować swoje umiejętności podczas organizowanych wydarzeń.

1.4 Portal ma, przede wszystkim, charakter bazy danych, zawierającej wirtualne wizytówki artystów i organizatorów, zwane dalej, odpowiednio: profilem artysty i profilem organizatora.

2. Rejestracja

2.1 Prawo do przeglądania zawartości portalu ma każdy internauta, zwany dalej gościem.

2.2 Prawo do utworzenia profilu artysty oraz profilu organizatora posiada wyłącznie internauta, który utworzył konto użytkownika, czyli wypełnił poprawnie formularz rejestracyjny, aktywował konto oraz jest zalogowany do portalu.

2.3 Aktywacja konta odbywa się poprzez otwarcie linku, przesłanego na podany przez internautę, trakcie rejestracji, adres e-mail.

2.4 W trakcie rejestracji internauta obowiązkowo podaje swój adres e-mail oraz hasło składające się z co najmniej 6-ciu znaków.

2.5 Użytkownik, rejestrując się w portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 2002, Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.)

2.6 Użytkownik rejestrujący się w portalu oświadcza, że wszelkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, nie łamią prawa polskiego, nie zawierają treści obraźliwych ma tle rasowym czy religijnym oraz nie naruszają praw do znaków handlowych.

3. Profile artystów

3.1 Utworzenie profilu artysty polega na wypełnieniu formularza, w którym użytkownik obowiązkowo musi podać: nazwę (tj. w przypadku artysty indywidulanego: imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny, a w przypadku zespołu nazwę), opis, informacje kontaktowe, typ (artysta indywidualny lub zespół)

3.2 Prawo do utworzenia profilu artysty posiada tylko artysta będący studentem jednej z warszawskich uczelni lub zespół, w skład którego wchodzi co najmniej jeden student uczelni warszawskiej.

3.3 Prawo do utworzenia profilu artysty indywidualnego posiada tylko właściciel upublicznianego w nim wizerunku, a w przypadku zespołu tylko oficjalny reprezentant, posiadający pisemną zgodę wszystkich członków zespołu.

3.5 Administracja portalu zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia pktów. 3.2 oraz 3.3.

4. Profile organizatorów

4.1 Utworzenie profilu organizatora polega na wypełnieniu formularza, w którym użytkownik obowiązkowo musi podać: nazwę (tj. w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, a w przypadku organizacji jej nazwę), opis, informacje kontaktowe, typ (organizator indywidualny lub organizacja).

4.2 Prawo do utworzenia profilu organizatora, w przypadku osoby fizycznej posiada tylko właściciel upublicznianego w nim wizerunku, a w przypadku organizacji tylko oficjalny reprezentant.

5. Informacje o wydarzeniach

5.1 Użytkownik, który utworzył profil organizatora posiada prawo do utworzenia informacji o wydarzeniu, które organizuje, zwanego dalej profilem wydarzenia.

5.2 Użytkownik, który utworzył profil organizatora oraz profil wydarzenia, zwany dalej właścicielem wydarzenia, może zaprosić wzięcia udziału wydarzenia innych użytkowników, którzy utworzyli profil artysty.

5.3 Użytkownik, który został zaproszony do wzięcia udziału w wydarzeniu, może przyjąć lub odrzucić zaproszenie.

5.4 W przypadku przyjęcia zaproszenia przez użytkownika, w profilu wydarzenia wyświetla się informacja, że użytkownik ten zaprezentuje swoje umiejętności podczas wydarzenia.

5.5. W przypadku przyjęcia zaproszenia przez użytkownika, po odbyciu się wydarzenia, ma on prawo do wystawienia komentarza właścicielowi wydarzenia, na temat współpracy. W takim przypadku prawo do wystawienia komentarza użytkownikowi, który zaakceptował zaproszenie, przysługuje również właścicielowi wydarzenia.

3. Umieszczanie materiałów na portalu

3.1 Użytkownicy mają możliwość zamieszczania na swoich profilach, materiałów promocyjnych w postaci: tekstu pisanego, zdjęć, grafik, filmów oraz utworów muzycznych.

3.2 Wszystkie zdjęcia oraz grafiki, dodawane przez użytkownika, z wyjątkiem zdjęcia profilowego, przechowywane są na serwerach zewnętrznych, należących do dostawcy usługi Picasa Web Albums.

3.3. Użytkownik umieszczający w portalu zdjęcia i grafiki wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez usługę Picasa Web Albums oraz akceptuje postanowienia regulaminu tej usługi.

3.4 Użytkownik może dodawać zdjęcia i grafiki za pośrednictwem portalu Skrzydła.sspw.pl lub w przypadku gdy ma utworzone konto w usłudze Picasa Web Albums, może pozwolić na ich automatyczne importowanie z tego konta.

3.5 Wszystkie filmy oraz utwory muzyczne, dodawane przez użytkowników, przechowywane są na serwerach zewnętrznych, należących do właściciela serwisu Youtube.com.

3.6 Użytkownik umieszczający w portalu filmy i utwory muzyczne, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez serwis Youtube.com oraz akceptuje postanowienia regulaminu tego serwisu.

3.7 Użytkownik może dodawać filmy i utwory muzyczne za pośrednictwem portalu Skrzydła.sspw.pl lub w przypadku gdy ma utworzone konto w serwisie Youtube.com, może pozwolić na ich automatyczne importowanie z tego konta.

3.8 Właściciel portalu zobowiązuje się do niewykorzystywania, poza portalem, materiałów dodanych przez użytkownika, bez uzyskania jego zgody.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

4.2 Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników.

4.3 W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez użytkownika, administrator portalu ma prawo do moderacji zamieszczonych treści, zawieszenia konta oraz usunięcia konta użytkownika.

4.4 Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz zobowiązuje się do poinformowania użytkowników o naniesionych zmianach, co najmniej 7 dni przed ich wprowadzeniem. Korzystanie z portalu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

4.5 Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem regulują przepisy prawa polskiego.